Deklaracja dostępności strony internetowej Miejskiego Ośrodka Kultury w Głogowie - Jazz w Głogowie

Miejski Ośrodek Kultury zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Strona Miejskiego Ośrodka Kultury - Jazz w Głogowie.

 • Data publikacji strony internetowej:
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji:

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Mogą zdarzyć się sytuacje, że pomimo starań redaktorów serwisu, pewne dokumenty opublikowane na stronie są niedostępne z uwagi na fakt, że:

 • pochodzą z różnych źródeł,
 • opublikowane zostały w oparciu o zasady przyjęte w innej instytucji,
 • opublikowane zostały przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej,

Poprawienie strony niosło by za sobą nadmierne obciążenia dla podmiotu publicznego.

Treści niedostępne

 • Filmy zamieszczane w serwisie mogą nie posiadać napisów czy innych wymaganych elementów, z uwagi na fakt, że zostały opublikowane przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej.
 • Nie wszystkie dokumenty do pobrania są dostępne cyfrowo.
 • Brak zachowanych kontrastów

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

 • Deklarację sporządzono dnia:
 • Deklarację została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia:

Deklarację sporządzono na podstawie oceny podmiotu zewnętrznego przeprowadzonej przez AKnet Tomasz Wadas.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

 • Za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada: Dyrektor Miejskiego Ośrodka Kultury Bartłomiej Adamczak.
 • E-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 • Telefon: +48 76833 65 71

Każdy ma prawo:

 • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać:

 • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
 • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
 • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

Skargi i odwołania

Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:

 • Organ nadzorujący: Miejski Ośrodek Kultury w Głogowie
 • Adres: Głogów Plan Konstytucji 3 Maja 2
 • E-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 • Telefon: +48 76 833 65 71

Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

 • Centrum Kultury

Do budynku Centrum Kultury prowadzi 1 wejście główne podzielone na 2 ciągi komunikacyjne dostosowane dla osób niepełnosprawnych. Wejście jest ogólnodostępne w godzinach pracy Miejskiego Ośrodka Kultury - nie jest zabezpieczone bramkami. W budynku Centrum Kultury są również 2 wyjścia ewakuacyjne bezpośrednio z sali widowiskowej dostosowane dla osób niepełnosprawnych

Informacja dla osób niepełnosprawnych ruchowo

Przy budynku znajduje się ogólnodostępny parking z wyznaczonym miejscem dla osób niepełnosprawnych.

Przestrzeń komunikacyjna budynku jest wolna od barier poziomych i pionowych (komunikacja pozioma – korytarze na jednym poziomie, komunikacja pionowa – winda wewnętrzna).

Instalacja urządzeń lub zastosowanie środków technicznych i rozwiązania architektoniczne w budynku umożliwiają dostęp do wszystkich pomieszczeń.

Informacja o rozkładzie pomieszczeń w budynku jest zapewniona w sposób wizualny (tablice informacyjne) oraz głosowy (Biuro Obsługi Klienta, szatnia).

Zapewniony jest wstęp do budynku osobie korzystającej z psa asystującego (poinformowani pracownicy Biura Obsługi Klienta, szatni, obsługi).

Zapewnienie komunikacji z CK na wniosek osoby ze szczególnymi potrzebami – pracownik schodzi do klienta po zawiadomieniu przez pracownika Biura Obsługi Klienta o konieczności obsługi klienta.

 Informacja dla osób niesłyszących

Nad wejściem nie ma głośników systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niedosłyszące.

W chwili obecnej brak jest możliwości skorzystania z obsługi w języku migowym.

W budynku nie ma pętli indukcyjnych.

Informacja dla osób niedowidzących

W budynku brak jest oznaczeń w alfabecie Braille’a, i oznaczeń kontrastowych. Na prośbę osoby niedowidzącej istnieje możliwość udostępnienia planów imprez, deklaracji oraz wniosków w druku powiększonym.

Nad wejściem nie ma głośników systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome.

Umożliwia się wstęp do budynku osobie korzystającej z psa asystującego lub psa przewodnika.

Toaleta

Toaleta dla klientów znajduje się na parterze budynku. Toaleta jest przystosowana dla osób niepełnosprawnych.

 • Teatr im. Andreasa Gryphiusa

Do budynku Teatru im. Andreasa Gryphiusa prowadzi 1 wejście główne podzielone na 2 ciągi komunikacyjne nie dostosowane dla osób niepełnosprawnych oraz wejście z windą dla osób niepełnosprawnych. Wejścia są ogólnodostępne w godzinach pracy Teatru im. Andreasa Gryphiusa – nie są zabezpieczone bramkami. W budynku Teatru znajdują się również 2 wyjścia ewakuacyjne z parteru i 3 wyjścia ewakuacyjne z sali widowiskowej i 1 wyjście ewakuacyjne z balkonu sali widowiskowej.

Informacja dla osób niepełnosprawnych ruchowo

Przy budynku znajduje się ogólnodostępny parking z wyznaczonym miejscem dla osób niepełnosprawnych.

Przestrzeń komunikacyjna budynku jest wolna od barier poziomych i pionowych (komunikacja pozioma – korytarze na jednym poziomie, komunikacja pionowa – winda wewnętrzna).

W budynku znajduje się winda dla osób niepełnosprawnych z bezpośrednim wejściem na scenę.

Instalacja urządzeń lub zastosowanie środków technicznych i rozwiązania architektoniczne w budynku umożliwiają dostęp do wszystkich pomieszczeń.

Informacja o rozkładzie pomieszczeń w budynku jest zapewniona w sposób wizualny (tablice informacyjne) oraz głosowy (Biuro Obsługi Klienta, szatnia).

Zapewniony jest wstęp do budynku osobie korzystającej z psa asystującego (poinformowani pracownicy Biura Obsługi Klienta, szatni, obsługi).

Zapewnienie komunikacji z Teatrem na wniosek osoby ze szczególnymi potrzebami – pracownik schodzi do klienta po zawiadomieniu przez pracownika Biura Obsługi Klienta o konieczności obsługi klienta.

 Informacja dla osób niesłyszących

Nad wejściem nie ma głośników systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niedosłyszące.

W chwili obecnej brak jest możliwości skorzystania z obsługi w języku migowym.

W budynku nie ma pętli indukcyjnych.

Informacja dla osób niedowidzących

W budynku brak jest oznaczeń w alfabecie Braille’a, i oznaczeń kontrastowych. Na prośbę osoby niedowidzącej istnieje możliwość udostępnienia planów imprez, deklaracji oraz wniosków w druku powiększonym.

Nad wejściem nie ma głośników systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome.

Umożliwia się wstęp do budynku osobie korzystającej z psa asystującego lub psa przewodnika.

Toaleta

Toaleta dla klientów znajduje się na poziomie  -1 budynku z windą dla osób niepełnosprawnych. Toaleta jest przystosowana dla osób niepełnosprawnych.

 • Klub Mayday

Do budynku Klubu Mayday prowadzą 2 wejście główne w tym 1 dostosowane dostosowane dla osób niepełnosprawnych. Wejście jest ogólnodostępne w godzinach pracy Klubu Mayday - nie jest zabezpieczone bramkami. W budynku Centrum Kultury są również 2 wyjścia ewakuacyjne bezpośrednio z sali koncertowej.

Informacja dla osób niepełnosprawnych ruchowo

Przy budynku znajduje się ogólnodostępny parking z wyznaczonym miejscem dla osób niepełnosprawnych.

Przestrzeń komunikacyjna budynku jest wolna od barier poziomych na poziomie parteru (sala koncertowa, hol, kawiarnia, szatnia, toalety publiczne, Biuro Obsługi Klienta).

Instalacja urządzeń lub zastosowanie środków technicznych i rozwiązania architektoniczne w budynku umożliwiają dostęp do wszystkich pomieszczeń.

Informacja o rozkładzie pomieszczeń w budynku jest zapewniona w sposób wizualny (tablice informacyjne) oraz głosowy (Biuro Obsługi Klienta, szatnia).

Zapewniony jest wstęp do budynku osobie korzystającej z psa asystującego (poinformowani pracownicy Biura Obsługi Klienta, szatni, obsługi).

Zapewnienie komunikacji z Klubem Mayday na wniosek osoby ze szczególnymi potrzebami – pracownik schodzi do klienta po zawiadomieniu przez pracownika Biura Obsługi Klienta o konieczności obsługi klienta.

Informacja dla osób niesłyszących

Nad wejściem nie ma głośników systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niedosłyszące.

W chwili obecnej brak jest możliwości skorzystania z obsługi w języku migowym.

W budynku nie ma pętli indukcyjnych.

Informacja dla osób niedowidzących

W budynku brak jest oznaczeń w alfabecie Braille’a, i oznaczeń kontrastowych. Na prośbę osoby niedowidzącej istnieje możliwość udostępnienia planów imprez, deklaracji oraz wniosków w druku powiększonym.

Nad wejściem nie ma głośników systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome.

Umożliwia się wstęp do budynku osobie korzystającej z psa asystującego lub psa przewodnika.

Toaleta

Toaleta dla klientów znajduje się na parterze budynku. Toaleta jest przystosowana dla osób niepełnosprawnych.

Ułatwienia

Skróty klawiaturowe

Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.

 • F1 – pomoc – po naciśnięciu tego klawisza, otworzy się okno pomocy programu, w którym aktualnie pracujemy
 • F5 – odśwież – odświeżenie przeglądarki
 • Ctrl + W – zamknięcie karty przeglądarki, która jest aktualnie włączona
 • Ctrl + T – otwarcie nowej karty przeglądarki
 • Ctrl+Pg Dn – przejście do następnej karty przeglądarki
 • Ctrl+Pg Up – przejście do poprzedniej karty przeglądarki
 • Ctrl + L – przejście do paska adresu
 • Shift + Ctrl + T – przywrócenie ostatniej zamkniętej karty przeglądarki
 • Ctrl + D – szybkie dodanie strony do ulubionych lub edycja tej, która już została do nich dodana
 • Ctrl + H – otwarcie historii przeglądania stron WWW
 • Home – przejście na początek strony
 • End – przejście na koniec strony
 • Ctrl + N – otwarcie na nowo jakiegoś programu lub powielenie otwartego już okna w eksploratorze Windows
 • Tab – przejdź do kolejnej opcji
 • Spacja – za

Notice: Only variables should be assigned by reference in /home/www/jazzwglogowie.pl/35gsj/modules/mod_ciasteczka/mod_ciasteczka.php on line 18

Używamy plików cookies, aby ułatwić Ci korzystanie z naszego serwisu oraz do celów statystycznych. Jeśli nie blokujesz tych plików, to zgadzasz się na ich użycie oraz zapisanie w pamięci urządzenia. Pamiętaj, że możesz samodzielnie zarządzać cookies, zmieniając ustawienia przeglądarki.